Kloetinge

Het afgelopen seizoen hebben wij jullie regelmatig via de nieuwsbrieven geïnformeerd over ontwikkelingen op het Wesselopark. Tijdens de ALV in november 2019 hebben wij meer informatie gegeven over de capaciteit van velden en de toekomst daarvan. In deze ledeninfo willen wij jullie informeren over de stand van zaken en vervolgstappen naar een toekomstbestendig Wesselopark.

Vanwege het corona-virus hebben we niet de mogelijkheid om grootschalige bijeenkomsten te organiseren en op het Wesselopark samen te komen. We vinden het echter erg belangrijk dat onze leden kennis kunnen nemen van de plannen alvorens deze naar de gemeente worden ingestuurd. Vanwege het tijdpad en de planning van de gemeente is nu het moment jullie te informeren. Dit gaan we doen door op zaterdag 20 juni een tweetal kleine bijeenkomsten te organiseren en jullie mee te nemen in de ontwikkelingen. Aan het einde van deze informatie kun je lezen hoe je je kunt aanmelden.

Toelichting en achtergronden bij het ambitie en optimalisatie plan
In mei 2018 hebben de V.V. Kloetinge (VVK) en Stichting Sportpark Wesselopark (SSWK) in gezamenlijkheid aandacht gevraagd aan het college en de gemeenteraad van de gemeente Goes voor diverse zaken die spelen op het Wesselopark, alsmede voor de problemen die de gebruikers van het sportpark ervaren.

Bijna twee jaar na het versturen, is de constatering dat er nagenoeg geen aanpassingen op het Wesselopark hebben plaatsgevonden.

Tijdens de laatste gesprekken in november 2019 en maart 2020 hebben we mogen constateren dat ook de gemeente onderkent dat de vraagstukken op het sportpark in de komende jaren aangepakt moeten worden. De hoofdvraagstukken zijn:

  1. de aanleg van kunstgras sportvelden;
  2. de vergroting van de (trainings)capaciteit;
  3. de uitbreiding van de parkeervoorzieningen en verbeteren veiligheid aanrijroutes;
  4. de uitbreiding van de kleedkamercapaciteit.

Ambitiedocument VVK/SSWK
Sinds begin 2020 is een werkgroep gevormd door de besturen van SSWK en VVK met als opdracht de vraagstukken te onderzoeken en een studie te doen naar de ruimtelijke indeling van het Wesselopark. Dit heeft geleid tot het ‘Ambitiedocument Sportpark Wesselopark’.

De werkgroep masterplan Wesselopark bestaat uit:

Arjo Schroevers (penningmeester VVK), Anouk Meijer (secretaris VVK), Paul Fermont (SSWK), John Heijnsdijk (BCK), Willy Lund (technisch jeugdcoördinator), Sjors Koole (ouder van jeugdlid, sportstrateeg gemeente Dordrecht), Filip van Gurp (ouder van jeugdlid, zelfstandig planologisch en juridisch adviseur), Dimitri Delacourt (lid VVK, zelfstandig bouwprojectmanagement), Michel de Koeijer (ouder van jeugdlid, architect).

Gebaseerd op de vraagstukken, de ontwikkelingen bij VVK, gedachtegangen, inspiratiedag sportparken Amsterdam, eerdere brief aan gemeente over het Wesselopark in 2018 heeft de werkgroep Masterplan Wesselopark het ambitiedocument opgesteld. Deze ambities worden ook opgenomen in het nog verder op te stellen nieuwe strategisch beleidsplan 2020-2025 van V.V. Kloetinge.

In het ambitiedocument komen de navolgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe ziet VVK en SSWK haar toekomst en wat is daar voor nodig op het Wesselopark?;
  • Groei capaciteit sportvelden;
  • Uitbreiding parkeervoorzieningen en herinrichting entree gebied;
  • Uitbreiding/Herinrichting kleedkamers en faciliteiten onder tribune;
  • Nieuwbouw centrumaccommodatie op centrumdeel Wesselopark;
  • Beter en meer efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte op het sportpark.

Voor een deel is het toekomstbestendig maken van het Wesselopark een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook VVK/SSWK willen en zullen hier graag hun steentje aan (moeten) bijdragen.

Vervolg
Het ambitiedocument moet leiden tot een opdracht vanuit de gemeente en dient in een vervolgstap te resulteren in het opstellen van een Masterplan Wesselopark, waarin de gezamenlijke en gefaseerde aanpak en uitwerking van de plannen wordt bepaald voor de komende jaren.

Op 20 juni 2020 om 9.30 uur en 11.15 uur organiseren we met inachtneming van de corona maatregelen 2 kleinschalige bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor leden van V.V. Kloetinge die met een actieve en open blik willen meedenken over de toekomst van V.V. Kloetinge op het Wesselopark. Deelname is vanwege de corona-maatregelen gemaximeerd en alleen op inschrijving. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het ambitiedocument gepresenteerd en toegelicht door een afvaardiging van de werkgroep.

Zo spoedig mogelijk na deze bijeenkomsten, maar nog voor het zomerreces van het college en de gemeenteraad, wordt vanuit het bestuur en de stichting het ambitiedocument aan het college van B&W, gemeenteraad en sportraad toegezonden.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via: secretariaat@vvkloetinge.nl

Met sportieve groeten,

Bestuur V.V. Kloetinge
Bestuur SSWK
Werkgroep masterplan Wesselopark

 

Klik hier voor meer informatie over V.V. Kloetinge.

Voor een ander artikel over V.V. Kloetinge, klik hier.